Els agents socials de la ciutat fan les seues aportacions al Pla d’Acció de l’Agenda Urbana

Al llarg del mes de juny de 2022 es convocaren una sèrie de “focus groups” amb diferents col·lectius socials, econòmics i ambientals de la ciutat per aprofundir en les necessitats, potencialitats i propostes estratègiques de les àrees contemplades en els Objectius Estratègics d’aquest document

El procés de participació ciutadana per a complementar la redacció del Pla d’Acció de l’Agenda Urbana es va dur a terme durant el mes de juny de 2022 amb una sèrie de “focus grup” que comptaren amb representants de diferents actors socioeconòmics i ambientals.

Els primers a ser convocats al saló de plens de l’Ajuntament d’Alcoi van ser els referents en matèria d’Economia Urbana el dia 25 de maig, amb el propòsit de presentar els principals objectius de l’Agenda Local Urbana 2030 i rebre propostes efectuades per mitjà del debat.

Sessions participatives

La dinàmica participativa es va orientar en dos blocs.

En primer lloc es va exposar el projecte de planificació estratègica i a continuació es va treballar en diferents panells participatius, dividits en grups, per marcar les necessitats (debilitats i amenaces), potencialitats i propostes estratègiques.

Aquests panells es van articular al voltant de la dinamització i diversificació de l’economia local; el turisme, productivitat i la competitivitat; i la generació d’ocupació.

El segon grup en ser convocat, el 26 de maig de 2022, va ser els dels agents socials de la digitalització.

La dinàmica participativa va ser la mateixa duta a terme en l’anterior reunió i es va orientar a exposar, en primer lloc, el projecte de planificació estratègica i en segon, a treballar en els panells que, en aquest cas, s’articularen al voltant de les següents àrees: Smart city, escletxa digital, digitalització dels sectors econòmics i administració electrònica.

Altres ‘focus group’

Posteriorment, l’1 de juny, la reunió va convidar a les associacions de veïns i veïnes de la ciutat per parlar d’accessibilitat universal dels espais públics, regeneració urbana i serveis per a la ciutadania.

Un dia després, el 2 de juny de 2022, el “focus group” es va centrar en els agents del territori, el paisatge i la diversitat, amb l’objectiu de debatre sobre les necessitats, potencialitats i propostes relacionades amb l’ús racional del sòl.

En aquest cas, els panells es van articular al voltant de les següents àrees: Planejament urbanístic, renaturalització de l’entorn urbà i medi ambient, i patrimoni cultural i paisatge

Finalment, el dia 9 de juny, el procés va finalitzar amb una reunió destinada a l’Administració Pública, en relació a l’Objectiu Estratègic número 10 de l’Agenda Urbana, que gira al voltant dels instruments de governança.

Les persones participants van aportar idees al voltant de diversos panells, relacionats amb la informació i la relació amb la ciutadania, la formació del personal, l’eficiència en la gestió i la transversalitat de la participació ciutadana.