Què és l’Agenda Urbana?

Rebeu la benvinguda a la pàgina web de l’Agenda Urbana d’Alcoi. L’Agenda Urbana és el full de ruta que marcarà l’estratègia i les accions a dur a terme fins a 2030, per a fer dels nostres pobles i ciutats àmbits de convivència amables, acollidors, saludables i conscienciats. El Consell de Ministres va aprovar l’Agenda Urbana Espanyola el 22 de febrer de 2019, que es constitueix com un vertader “menú a la carta” perquè tots els actors, públics i privats, que intervenen a les ciutats i que busquen un desenvolupament equitatiu, just i sostenible des dels seus diferents camps d’actuació, puguen elaborar els seus propis Plans d’Acció.

Avancem

Alcoi és una de les primeres administracions locals espanyoles que ha creat la seua pròpia Agenda Urbana, el full de ruta que guiarà les nostres accions i estratègies de desenvolupament fins a l’any 2030.

Som un municipi de grandària intermèdia, amb una arrelada tradició industrial i innovadora i una gran riquesa patrimonial, cultural i natural. Volem que Alcoi avance cap a un desenvolupament urbà sostenible i situar sempre la ciutadania com a principal beneficiària d’aquestes polítiques.

Per a elaborar l’Agenda Urbana estem seguint les directrius marcades per altres agendes internacionals, com l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, adoptada en 2015 per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) i de la qual, al mateix temps, emanen l’Agenda Urbana Europea i l’Agenda Urbana Espanyola.

El juliol de 2021, l’Ajuntament d’Alcoi va signar amb el Ministeri el protocol que converteix el municipi en ciutat pilot de l’Agenda Urbana Espanyola. Des d’aleshores, el consistori n’ha elaborat un diagnòstic previ i ha anat construint a partir d’aquest un Pla d’Acció, l’eina metodològica que permetrà afrontar els reptes que s’han anat plantejant. En tot aquest procés, hem comptat amb la participació de la ciutadania que, amb les seues aportacions, ha millorat i ampliat la visió compartida de la nostra realitat i els nostres reptes de futur.

Fases del projecte

L'Agenda Urbana d'Alcoi ha travessat tres fases fins a l'aprovació del seu Pla d'Acció. El projecte va ser llançat en 2020 mitjançant una sessió de la Junta de Govern Local centrada en validar l'enfocament del projecte, el cronograma, l'equip tècnic i els grups de treball.

La fase de Diagnòstic es va dur a terme durant els quatre primers mesos de 2021, comptant amb la participació política, tècnica i civil en diferents reunions. Així, s'ha establit la contribució d'Alcoi a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des d'estratègies prèvies; s'ha analitzat el grau de desenvolupament d'Alcoi en relació amb els indicadors de l'Agenda Urbana Espanyola (AUE); s'ha realitzat una caracterització del municipi qualitativa i quantitativa en relació amb els ODS definits per l'AUE; i s'ha avançat en un diagnòstic estratègic de ciutat, a través de l'eina DAFO, que mesura les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats.

La fase del Marc Estratègic defineix el marc que recollirà l'estratègia d'Alcoi, a través de sessions de treball per a seleccionar i prioritzar les principals línies estratègiques de l'Agenda Urbana

Finalment, el Pla d'Acció s'ha sotmés a la participació amb tallers en els quals han participat grups de treball interns i accions al carrer per a tota la ciutadania. Una vegada aportada la visió dels alcoians i alcoianes, el ple de l'Ajuntament d'Alcoi va aprovar el passat dia 9 de setembre el Pla d'Acció, que servirà de guia per a implementar les accions i projectes en ell reflectits.

Cal destacar també les fases transversals de Coordinació i Seguiment, així com la de Participació, al llarg de tot el projecte.

D’on venim?

EDUSI

Alcoi no parteix de zero en el seu plantejament de planificació estratègica sostenible de cara a 2030. El municipi té una llarga trajectòria de planificació estratègica, alineada amb diverses agendes internacionals de desenvolupament sostenible. Des de 1999, any de l’aprovació de l’Agenda 21, que preveia el Pla d’Acció Ambiental, i els programes econòmics i socials per a fer d’Alcoi una ciutat sostenible i equilibrada en el seu desenvolupament econòmic, urbà i ambiental, el govern local ha impulsat mesures relacionades amb la sostenibilitat de manera continuada.

Més recentment, el municipi s’ha dotat d’una Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) per al període 2016-2020. Aquesta va ser dissenyada en línia amb l’Estratègia Europa 2020 Per al creixement intel·ligent, sostenible i integrador, i que ja incorpora les dimensions econòmica, mediambiental I social.

Objectius estratègics

La ciutat es vincula amb el territori que ocupa, però els seus efectes s’estenen sobre un entorn molt major. La forma de vida urbana sol ser expansiva i sovint amenaça la forma de vida rural i la preservació de l’entorn al qual aconsegueix el seu desenvolupament, circumstància que hauria de ser suficient per a ser acurats amb l’extensió de la urbanització.

 • Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu entorn territorial
 • Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural i protegir el paisatge.
 • Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural.

La planificació o ordenació del sòl ha de perseguir estructures urbanes compactes i polifuncionals, que prioritzen els processos de reciclatge dels teixits urbans ja existents, la recuperació de sòls en desús situats a l’interior dels àmbits urbans i la redensificació dels sòls urbanitzables dispersos.

 • Definir un model urbà que fomente la compacitat, l’equilibri urbà i la dotació dels serveis bàsics
 • Garantir la complexitat funcional i la diversitat d’usos.
 • Garantir la qualitat i l’accessibilitat universal dels espais públics
 • Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació
 • Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis
 • Impulsar la regeneració urbana

L’augment de les temperatures, els grans períodes de sequeres, les inundacions per pluges torrencials, la pèrdua del sòl fèrtil, l’augment dels incendis forestals i l’elevació del nivell de la mar, són alguns dels efectes més negatius que es vinculen al canvi climàtic i als quals el planejament territorial i urbanístic ha de tractar de donar resposta amb caràcter preventiu. La mitigació dels efectes del canvi climàtic és, per tant, una obligació i una urgència, alhora que l’adaptació constitueix una necessitat.

 • Adaptar el model territorial i urbà a l’efecte del canvi climàtic i avançar en la seua prevenció.
 • Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.
 • Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic.

 

 

Les ciutats participen i són corresponsables dels impactes ambientals i l’alt consum de recursos naturals generats pel model econòmic lineal i per tant, han de jugar un paper essencial en la transició cap a un model econòmic circular que assegure la qualitat de vida a les ciutats i faça d’elles un lloc atractiu per a viure.

 • Ser més eficients energèticament i estalviar energia.
 • Optimitzar i reduir el consum d’aigua.
 • Fomentar el cicle dels materials.
 • Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge.

La mobilitat, mitjançant diferents mitjans de transport, constitueix una dinàmica clau per a la planificació de les ciutats. Els sistemes de transport influeixen de manera decisiva en les pautes de desenvolupament urbà i en la qualitat de vida dels ciutadans.
També en la planificació de l’espai i les seues connexions en la conformació de la igualtat o de la desigualtat social.

 • Afavorir la ciutat de proximitat.
 • Potenciar maneres de transport sostenibles.

L’hàbitat urbà és determinant en els processos d’integració o exclusió de persones i grups socials, és clau per a perseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats i també per a garantir el progrés econòmic. Qualsevol de les òptiques que  s’aborde haurà de vindre precedida del necessari enfocament social. Les persones són el primer.

 • Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits
 • Buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere, edat i discapacitat.

Té com a objectiu aconseguir una ciutat més sostenible en el pla econòmic mitjançant el foment de l’activitat econòmica local. A més, la inclusió de zones rurals i nuclis més xicotets és clau per a aconseguir un major equilibri territorial. També persegueix el foment del turisme sostenible i el repte d’adaptar-se al comerç electrònic.

 • Buscar la productivitat local, la generació d’ocupació i la dinamització i diversificació de l’activitat econòmica.
 • Fomentar el turisme sostenible i de qualitat i els sectors clau de l’economia local.

Posa el focus a aconseguir un parc d’habitatges digne, adequat, assequible i suficient per a satisfer les necessitats socials, així com garantir un parc edificatori de qualitat (en relació a la seua habitabilitat i eficiència energètica). A més, cerca aconseguir la mescla de diferents tipologies d’habitatge per a donar cabuda a diferents grups socials i culturals, i millorar i integrar els barris més vulnerables.

 • Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge adequat a preu assequible.
 • Garantir l’accés a l’habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables.

La innovació tecnològica i la tecnologia digital, com a motor i gran impulsor de processos de canvi de la societat, tenen una enorme influència en múltiples aspectes del benestar (participació directa i governança).
Aquest objectiu busca perseguir la formació de “Smart Cities” o ciutats intel·ligents. No sols mitjançant la innovació digital, sinó amb la capacitat d’oferir espais de convivència i desenvolupament personal, professional i social del màxim valor i competitivitat.

 • Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (smart cities).
 • Fomentar l’Administració electrònica i reduir la bretxa digital.

Aquest objectiu estratègic constitueix en si mateix l’Agenda Urbana.
Persegueix aconseguir una bona normativa, unes fonts de finançament concordes amb les accions a desenvolupar, una governança que funcione, una participació ciutadana real i efectiva i canals de difusió i transmissió del coneixement.

 • Aconseguir un marc normatiu i de planejament actualitzat, flexible i simplificat que millore, també, la gestió.
 • Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell.
 • Impulsar la capacitació local i millorar el finançament.
 • Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació i sensibilització en matèria urbana, així com d’intercanvi i difusió de la informació.
Finançament