Eix 10: Instruments i governança

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 3 – Digitalització i governança de l’Agenda Urbana d’Alcoi es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic d’instruments i governança.

Debilitats:

 • Excessiva extensió dels terminis de tramitació de plans urbanístics, amb un desfasament entre l’aplicació dels plans i les necessitats previstes (valoració de 4,1/5)
 • Estructura i capacitat de les entitats locals insuficient per a accedir a fonts de finançament, així com per a la seua adequada gestió (valoració 3,9/5)
 • Sistema normatiu complex i heterogeni en matèria urbanística, que dificulta l’aplicació dels diferents plans i la gestió urbanística (valoració de 3,8/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Departaments estancs
 • Excessiva gestió, llargs terminis de tramitació

Amenaces:

 • Rigidesa normativa/administrativa per a la reutilització de dotacions i espais públics, i per a nous usos en cas d’infrautilització (valoració de 3,9/5)
 • Falta de flexibilitat en els instruments de planificació, per a adaptar els plans a noves demandes o necessitats no previstes que puguen sorgir (valoració 3,6/5)
 • Planificació territorial insuficient/deficient, amb absència de coordinació entre instruments de caràcter supramunicipal i instruments locals (valoració de 3,6/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Rigidesa normativa, poca flexibilitat

Fortaleses:

 • Existència d’institucions i estructures que generen processos d’innovació i creativitat: àmbit universitari i acadèmic o investigació aplicada (valoració de 4/5)
 • Experiència en iniciatives de desenvolupament sostenible i utilització d’instruments de planificació urbanística i territorial (valoració de 3,7/5)
 • Existència de plans municipals per a la rehabilitació urbana i d’habitatges, amb freqüència orientats a la intervenció en determinades zones (valoració 3,5/5)
 • Pertinença a la Xarxa Nacional de Destinacions Turístiques Intel·ligents, com a via per a la millora de la governança i competitivitat com a destinació turística (valoració de 3,5/5)
 • Existència de polítiques, plans, programes i actuacions relacionades amb els diferents eixos estratègics de l’Agenda Urbana (valoració de 3,3/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • L’elaboració de plans de millora es presenta com una fortalesa
 • Alcoi compta amb un ric teixit associatiu amb un alt grau d’implicació

Oportunitats:

 • Polítiques autonòmiques i nacionals en relació a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana que fomenten un desenvolupament urbà sostenible (valoració de 4,1/5)
 • Millora de l’eficiència en els serveis locals a través de la e-administració: simplificació de tràmits administratius i reducció de costos (3,9/5)
 • Procurar una major imbricació entre les polítiques i perspectives d’actuació de la ciutat i del territori (mobilitat, DT., turisme) (valoració 3,6/5)
 • Iniciatives per a integració de les TIC en la gestió turística per a millorar la planificació (valoració 3,5/5)
 • Nous plans territorials integrats i instruments d’ordenació del territori en zones de noves sinergies i influències entre ciutats (valoració 3,5/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • La planificació estratègica transversal, com pot ser l’Agenda Urbana, pot suposar una gran oportunitat per a recepció de fons per a la implementació de projectes en el municipi
 • La simplificació dels tràmits administratius