Eix 9: Era Digital

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 3 – Digitalització i governança es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de liderar i fomentar la innovació digital.

Debilitats:

 • Escassa formació de la població en l’ús de les TIC, amb serioses implicacions i conseqüències en matèria de competitivitat local (valoració 4,2/5)
 • Escletxa digital en sectors de la població, per la insuficiència o inadequació de la xarxa d’accés a internet/inexistència de serveis digitals (valoració de 4/5)
 • Insuficient penetració de la signatura electrònica en la societat (valoració de 3,9/5)
 • Escassa incorporació de les Tics en la gestió urbana (valoració de 3,7/5)
 • Baix nivell de digitalització de la ciutat com a destinació turística per a poder fer front a les necessitats de visitants creixentment tecnificats (valoració de 3,7/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Falta de formació en Tics
 • L’escletxa digital a causa de l’envelliment de la població

Amenaces:

 • Desajustament entre les noves demandes i les solucions existents, i aparició de demandes que requereixen noves ofertes (valoració 3,9/5)
 • Sota aprofitament de les TIC com a element de cohesió social i de millora de les oportunitats dels col·lectius més desfavorits. (valoració de 3,9/5)
 • Augment del pes de la denominada quarta edat, com un col·lectiu social amb especials dificultats d’accés a les noves tecnologies (valoració 3,8/5)
 • Increment de la bretxa digital provocada per la crisi COVID-19 (valoració de 3,8/5)
 • Escassa utilització, amb caràcter general, de l’administració electrònica i de les aplicacions municipals per part de la ciutadania (valoració de 3,6/5)
 • Problemes associats a la societat digital: plataformes en línia per a allotjament, activitats informals/delictives, control de dades… (valoració 3,6/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Una de les grans amenaces és la bretxa digital
 • La falta de recursos econòmics per a invertir en digitalització pot desembocar en amenaces per al correcte desenvolupament sostenible del municipi

Fortaleses:

 • Pertinença de la ciutat a la Xarxa Smart Cities, la qual cosa posa de manifest l’interés per la modernització de l’administració local (valoració de 3,9/5)
 • Iniciatives locals d’impuls de la gestió de serveis TIC, e-administració, ús de RRSS per a informar i donar servei a la ciutadania, entre altres (valoració de 3,7/5)
 • Bona competitivitat de les empreses TIC i de la I+D+i, la qual cosa suposa un element clau per a l’orientació estratègica del teixit productiu local (valoració de 3,4/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Una de les grans fortaleses amb les quals compta el municipi és l’estratègia Smart City
 • Digitalització de l’administració

Oportunitats:

 • Oportunitat d’aprofitar el talent format en l’àmbit universitari, com a palanca per a impulsar la innovació i la transformació de la ciutat (valoració de 4,6/5)
 • Millora de l’eficiència en els serveis locals a través de la e-administració: simplificació de tràmits administratius i reducció de costos (valoració de 4,5/5)
 • Fomentar l’ús de les TIC entre la població, a través de la realització de campanyes d’informació o cursos de formació a uns certs col·lectius (valoració 4,4/5)
 • Potenciar la innovació en sectors tradicionals, especialment en pimes del sector comercial, a través d’una major introducció de les TIC (valoració de 4,3/5)
 • Important recorregut de millora en el nivell de digitalització, que permetrà una millor gestió dels serveis (valoració de 4,1/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • El desenvolupament de la ciutat intel·ligent
 • La col·laboració públic-privada