Eix 8: Habitatge

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 2 – Reactivació econòmica i social, es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic d’economia urbana.

Debilitats:

 • Dificultats d’accés a l’habitatge a conseqüència de l’elevat preu, l’escassetat d’oferta adequada o la insuficiència d’ajudes locals (valoració 4,1/5)
 • Escassetat d’habitatge social a preu assequible, amb un insuficient nombre d’habitatges subjectes a protecció pública per a llars amb rendes baixes (valoració 4,1/5)
 • Baixa eficiència energètica d’una gran part del parc edificatori, en particular al parc d’habitatge (valoració 4,2/5)
 • Deficient conservació i/o problemes d’accessibilitat d’una gran part del parc edificatori, en particular al parc d’habitatge (valoració 4,2/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Parc edificatori antic amb problemes d’accessibilitat
 • Oferta limitada el que fa que els preus dels habitatges siguen elevats

Amenaces:

 • Dificultats per a accedir a l’habitatge de la població jove, la qual cosa dificulta l’emancipació i la formació de noves llars (valoració 4,3/5)
 • Inadequació del parc d’habitatge existent a les persones majors, en el marc d’un fenomen d’envelliment poblacional (valoració 4,1/5)
 • Dificultat de les diferents Administracions Públiques per a mantindre i gestionar els parcs públics d’habitatge (valoració 3,9/5)
 • Complexitat i dispersió normativa a nivell supramunicipal, en matèries com l’accessibilitat, l’eficiència energètica o la protecció del patrimoni (valoració 3,7/5)
 • Canvis en les necessitats d’habitatge post-COVID19 (espais més oberts, terrasses i jardins) (valoració 3,7/5)
 • Desequilibris en el centre històric entre residents i visitants que poden afectar l’accés a l’habitatge, amb fenòmens com la gentrificació (valoració 3,5/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Falta d’oferta residencial assequible, especialment per a la població jove
 • Envelliment del parc residencial

Fortaleses:

 • Actuacions recents de rehabilitació edificatòria del parc d’habitatges, en el marc de programes públics d’ajudes a nivell local (valoració 3,5/5)
 • Actuacions integrades d’habitatge i sòl en zones urbanes degradades, en les quals s’han dut a terme accions de millora social/econòmica/ambiental (valoració 2,8/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Entorn natural privilegiat
 • Ciutat de proximitat

Oportunitats:

 • Programes i polítiques autonòmiques, nacionals i europees de foment de la rehabilitació, regeneració i renovació urbana (valoració 4,4/5)
 • Polítiques públiques i programes de promoció d’energies renovables i l’eficiència energètica en l’edificació i en els habitatges (valoració 4,2/5)
 • Programes nacionals, autonòmics i locals en matèria d’habitatge, com a marc per a l’aprovació d’incentius per a l’oferta d’habitatge en lloguer (valoració 4,1/5)
 • Fonts de finançament per a la millora i conservació del patrimoni i del parc edificatori en la zona històrica de la ciutat (valoració 4,1/5)
 • Reorientació del sector de la construcció cap a la rehabilitació edificatòria, caracteritzat per la seua major resistència a l’efecte de les crisis (valoració 4/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Fons europeus per a fomentar la rehabilitació i l’eficiència energètica.