Eix 4: Gestió sostenible dels recursos i economia circular

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 –Model de ciutat i ordenació del territori es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi.

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de gestió sostenible dels recursos i economia circular.

Debilitats:

 • Escassa cultura pública i privada sobre l’ús compartit de béns o l’adquisició de béns reutilitzats, reciclats o refabricats (valoració 4/5)
 • Infraestructures locals poc eficients, sobre les que és necessari escometre actuacions per a millorar la seua eficiència energètica i incorporar les energies renovables (valoració 3,8/5)
 • Activitats productives de baixa eficiència energètica, amb un elevat consum d’energia final (valoració 3,5/5)
 • Metabolisme urbà: escàs desenvolupament de plantejaments holístics (valoració 3,4/5)
 • Inadequat sistema de gestió de residus, amb difícil accés al casc o amb instal·lacions deficients o obsoletes en el context del reciclatge i l’economia circular (valoració 3,1/5)
 • Deficient gestió d’infraestructures hídriques. Problemes vinculats a una inadequada gestió de les xarxes de proveïment d’aigües/recursos hídrics (valoració 3,1/5)
 • Sistemes de depuració d’aigües residuals d’alt cost d’explotació (valoració 3/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Baixa eficiència energètica
 • Falta de conscienciació de la ciutadania entorn del reciclatge i la reutilització

Amenaces:

 • Alta dependència energètica exterior en un context d’escassa producció d’energies renovables en l’àmbit municipal i baix nivell d’autosuficiència (valoració 4,2/5)
 • Augment de població en situació de “pobresa energètica” (valoració 3,7/5)
 • Aspectes de la normativa supramunicipal que impliquen determinades barreres per al desenvolupament i implantació de les energies renovables (valoració 3,5/5)
 • Escassetat de matèries primeres essencials i augment dels preus per al desenvolupament de l’economia global i local (valoració 3,5/5)
 • Augment de la pressió sobre la salut humana, el medi ambient i sobre els recursos naturals o un dèficit ecològic per una excessiva generació de residus i un elevat consum de recursos (valoració 3,3/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Dependència energètica
 • Falta de competitivitat en aquest àmbit

Fortaleses:

 • Polítiques municipals en matèria d’eficiència energètica, com la millora de l’enllumenat públic o la incorporació d’energies renovables en edificis i instal·lacions municipals (valoració 4,4/5)
 • Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l’ús i la gestió del qual és clau en la generació de processos sostenibles (valoració 4,3/5)
 • Implantació de mesures de lluita contra incendis forestals o inundacions: plans de gestió forestal o agències per a l’estudi d’inundacions (valoració 4/5)
 • Bona qualitat de l’aigua i/o de l’aire, en termes generals, amb efectes positius sobre la salut humana (valoració 3,9/5)
 • Capacitat tècnica i tecnològica per a la implantació d’energies renovables (valoració 3,8/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Entorn, qualitat de vida
 • Inversió

Oportunitats:

 • Elevat potencial de desenvolupament d’energies renovables, especialment la fotovoltaica (valoració 5/5)
 • Polítiques nacionals i europees relacionades amb la promoció de les energies renovables i l’eficiència energètica (valoració 4,6/5)
 • Desenvolupament tecnològic vinculat a la generació energètica a través de fonts renovables en els entorns urbans, a l’estalvi i eficiència en l’enllumenat públic (valoració 4,3/5).
 • El desenvolupament de l’activitat de gestió de residus com a àmbit clau en la millora i conservació del medi ambient i la generació d’ocupació a les ciutats (valoració 4,1/5)
 • Xarxes de ciutats, programes d’adhesió a pactes o estratègies per a la millora d’eficiència energètica, energies renovables i contra el canvi climàtic (valoració 4,1/5)
 • Aposta per un creixement sostenible sota els principis de l’economia circular, aprofitant el creixement econòmic (valoració 3,9/5)
 • Patrimoni natural infrautilitzat, que pot constituir la base sobre la qual desenvolupar actuacions i estratègies de desenvolupament urbà sostenible (valoració 3,8/5)
 • Necessitat de matèria orgànica per a mantindre la capacitat productiva del sòl i la superfície verda de les ciutats (valoració 3,3/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Ajudes de fons europeus per a impulsar l’eficiència energètica
 • Desenvolupament empresarial