Eix 7: Economia urbana

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els i les representants municipals que conformen el Grup de Treball 2 – Reactivació econòmica i social, es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic d’economia urbana.

Debilitats:

 • Insuficient oferta de primera ocupació per a joves, amb escasses alternatives de formació per a l’ocupació en el teixit empresarial (valoració 4,2/5)
 • Incapacitat de la ciutat per a atraure i retindre talent, motivada per la falta de teixit empresarial la bretxa entre formació i mercat de treball (valoració 4/5)
 • Alt nivell de desocupació i ocupació precaritzat, amb elevada taxa d’atur de llarga duració, inestabilitat laboral o reduïts nivells de renda (valoració 3,9/5)
 • Falta de recursos públics i privats per al desenvolupament d’actuacions d’impuls i foment de l’activitat econòmica local i de programes d’ajudes (valoració 3,5/5)
 • Falta de vocació empresarial entre els joves i de la població de la ciutat, en un context d’insuficients oportunitats i mitjans per a emprendre (valoració 3,3/5)
 • Escassa inversió privada productiva, en un context de prevalença de l’activitat del sector públic i un feble teixit empresarial privat (valoració 3,4/5)
 • Escassa innovació i valor afegit en l’economia local, amb escassa presència d’empreses/treballadors en àmbits d’activitat densos en coneixement (valoració 3,1/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • L’alt índex de desocupació és una de les principals febleses en matèria d’economia urbana
 • La precarietat laboral existent en el municipi suposa un greu problema perquè provoca que hi haja poca retenció de talent

Amenaces:

 • Pèrdua de poder adquisitiu de la població, a conseqüència de la pèrdua d’ocupació o la precarietat laboral (valoració 4,3/5)
 • Elevada taxa de desocupació, potenciat per la crisi COVID-19 (valoració 4,1/5)
 • Tendència al decreixement econòmic i poblacional, motivat per l’impuls o la major activitat i atractiu d’una àrea urbana o metropolitana pròxima (valoració 4/5)
 • Obsolescència o abandó d’àrees industrials, a causa de factors com la pèrdua de competitivitat, processos de reconversió o altres circumstàncies (valoració 3,9/5)
 • Dinàmiques territorials d’abandó en determinats entorns, a conseqüència d’una elevada taxa de desocupació, especialment en la població jove (valoració 3,7/5)
 • Destrucció del teixit empresarial local, motivat per la crisi COVID-19 (valoració 3,7/5)
 • Sectors productius predominants, més afectats per la crisi anterior, per tindre una important especialització en sectors com la construcció (valoració 3,5/5)
 • Destrucció del teixit empresarial local, davant la proximitat de grans centres comercials, amb especial impacte en petites i mitjanes empreses (valoració 3,4/5)
 • Sectors productius predominants, més afectats per la crisi COVID-19 per tindre una important especialització en sectors com l’hostaleria (valoració 3,3/5)
 • Insuficiència de mesures de suport a l’emprenedoria i a la implantació empresarial, a través d’estímuls com a ajudes econòmiques/avantatges financers (Valoració 3,3/5)
 • Escassa cultura exportadora, en un context de globalització i de suficient coordinació entre el sector públic i el teixit empresarial (valoració 3,2/5)
 • Vulnerabilitat del sector agrícola de l’entorn, per estar en situació de declivi o pendent de processos estratègics de reposicionament (valoració 3,1/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • La crisi Covid-19 ha suposat la generació de grans amenaces per al municipi de manera transversal en diferents sectors econòmics
 • La desocupació o l’ocupació precaritzat suposa no sols una feblesa, sinó una amenaça per a un futur pròsper del municipi

Fortaleses:

 • Actius culturals, patrimonials i paisatgístics, com a elements clau per a fomentar i/o enriquir l’activitat turística, l’economia i l’ocupació (valoració 4,4/5)
 • Reconeixement nacional i internacional de la ciutat, amb una marca de ciutat que es vincula al conjunt de valors positius en percepció de la seua qualitat (valoració 3,7/5)
 • Programes locals d’ocupació i de foment d’activitats econòmiques orientats a determinats col·lectius (valoració 3,6/5)
 • Gran capacitat econòmica i de creació d’ocupació en els serveis (valoració 3,5/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • La cultura emprenedora és una de les fortaleses d’Alcoi en aquest àmbit
 • Àmplia oferta educativa a la ciutat

Oportunitats:

 • Inversions públiques i privades i programes finançats per fons europeus orientats a generar activitat econòmica innovadora i emprenedora (valoració 4,1/5)
 • Foment de l’activitat econòmica i industrial clau verd (valoració 4/5)
 • Foment de la digitalització del sector empresarial (valoració 4/5)
 • Polítiques autonòmiques i nacionals en relació a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana com a motor de l’ocupació i reactivació (valoració 3,9/5)
 • Programes de foment de l’emprenedoria, especialment dirigit a els/les joves o a col·lectius caracteritzats per un major dèficit en formació (valoració 3,8/5)
 • Potencialitat de xarxes policèntriques de ciutats com a punt d’atracció per a fomentar i/o implantar activitats econòmiques (valoració 3,7/5)
 • Programes de foment de l’expansió d’empreses i promoció exterior de productes locals, en un context de globalització (valoració 3,7/5)
 • Potencial turístic sense explotar, vinculat a determinats actius o recursos que requereixen d’accions de rehabilitació, reforma i posada en valor (valoració 3,6/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Fons europeus
 • La transformació digital suposa una gran oportunitat per a impulsar l’economia