Eix 6: Cohesió social i igualtat d’oportunitats

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 25 de maig de 2021, amb els/as representants municipals que conformen el Grup de Treball 2– Reactivació econòmica i social es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi.

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de cohesió social i igualtat d’oportunitats.

Debilitats:

 • Alta taxa d’envelliment, conseqüència de la caiguda de la natalitat/emigració de la població jove/immigració de persones estrangeres d’edat avançada (valoració 4,2/5)
 • Uns certs barris sumits en procés de degradació i/o abandó, la qual cosa agreuja els problemes socials dels seus residents (valoració 3,9/5)
 • Increment de les desigualtats socials motivat per la crisi COVID-19 (valoració 3,8/5)
 • Alta taxa de desocupació, associat a l’augment de la població en risc d’exclusió social i a l’increment del nombre de demandants de serveis socials (valoració 3,7/5)
 • Conseqüències socials de la deterioració del medi ambient urbà en algunes zones, que condueixen a una pèrdua de la qualitat de vida i de les oportunitats (valoració 3,7/5)
 • Concentració de la vulnerabilitat urbana i exclusió social en determinats entorns, caracteritzats per un major percentatge de pobresa urbana i desocupació (valoració 3,6/5)
 • Problemes d’absentisme i abandó escolar en determinats barris, que produeixen una deterioració de les oportunitats laborals dels seus habitants (valoració 3,2/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Envelliment de la població
 • L’atur suposa una de les grans febleses del municipi que s’ha vist potenciat per la crisi Covid-19

Amenaces:

 • Increment de la desocupació derivada de la crisi COVID-19 (valoració 4,3/5)
 • Augment del pes de la denominada quarta edat, que comportarà a un augment significatiu de les demandes socials en un context de gran bretxa digital (valoració 4,3/5)
 • Increment de les desigualtats socials derivades de les crisis COVID-19 (valoració 4,2/5)
 • Envelliment i degradació de barris construïts en els anys 50-80, tant des del punt de vista demogràfic i social, com a físic (valoració 4/5)
 • Bretxa entre la formació de la població i els perfils demandats en el mercat de treball que requereix d’actuacions en educació i formació (valoració 3,9/5)
 • Desigualtat econòmica i social de l’entorn i elevada pobresa relativa, en el marc de les dinàmiques territorials que afecten la ciutat en conjunt (valoració 3,5/5)
 • Desigualtat i bretxa de gènere, fenòmens que afecten de forma més intensa a uns certs col·lectius o accentuen les diferències entre dones i homes (valoració 3,4/5)
 • Prestacions socials insuficients o no adaptades a les noves realitats i demandes ciutadanes, especialment per als col·lectius més desfavorits (valoració 3,1/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Alt índex de desocupació deguda a l’escassa oferta laboral en el municipi
 • Barris degradats

Fortaleses:

 • Bon nivell de convivència i seguretat ciutadana, que caracteritza, en general, a la ciutat (valoració 4/5)
 • Xarxa de serveis d’alta qualitat i prestacions en matèria d’educació, sanitaris, esportius o per a persones majors (valoració 3,8/5)
 • Important teixit associatiu, amb una ciutadania compromesa amb el desenvolupament social i econòmic i la presència d’un gran nombre d’associacions (valoració 3,7/5)
 • Existència d’iniciatives locals: plans de cooperació/millora de la convivència/cohesió social/lluita contra l’absentisme/inclusió soci laboral (valoració 3,6/5)
 • Model de ciutat compacta, trama urbana que facilita la convivència i la solidaritat veïnal, i el desenvolupament i viabilitat dels serveis locals (valoració 3,4/5)
 • Experiència en programes d’inclusió social amb finançament europeu (valoració 3,2/5)
 • Població activa altament qualificada, que constitueix una base per al desenvolupament econòmic i factor de competitivitat (valoració 3,1/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Serveis públics que ofereixen atenció a xiquets i a majors
 • Es tracta d’una ciutat compromesa amb nombroses iniciatives socials

Oportunitats:

 • Situació estratègica de centre de referència social i assistencial per a les localitats pròximes, que genera un increment de l’activitat urbana (valoració 4/5)
 • Desenvolupament de programes en l’àmbit social, amb finançament europeu, com a oportunitat per a millorar les condicions socioeconòmiques de la població (valoració 3,9/5)
 • Iniciatives orientades a fomentar l’ús de les TIC per al desenvolupament d’accions en matèria de e-administració i prestació de serveis públics (valoració 3,8/5)
 • Ús de les TIC per a millorar la governança i la participació ciutadana, incrementant el sentiment de pertinença, el compromís i la cooperació (valoració 3,8/5)
 • Iniciatives i programes orientats a atraure població jove, tant resident com flotant, en matèria d’habitatge, equipaments i serveis adaptats (valoració 3,8/5)
 • Existència d’espais públics i solars buits que poden ser utilitzats per a activitats vinculades amb el desenvolupament social i econòmic de barris (valoració 3,8/5)
 • Iniciatives orientades a fomentar l’ús de les TIC per al desenvolupament d’accions en matèria de e-administració i prestació de serveis públics (valoració 3,8/5)
 • Barris amb forta identitat urbana i arrelament social, com a factor per a mantindre o recuperar la població, que atenga les tradicions/cultura local (valoració 3,7/5)
 • Multiculturalitat i diversitat dels barris com un factor enriquidor que permet el desenvolupament d’iniciatives vinculades al respecte i integració (valoració 3,3/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Gran ciutat de la zona, oportunitat per a atraure a gent jove
 • Fons europeus i programes de suport