Eix 5: Mobilitat i transport sostenible

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 –Model de ciutat i ordenació del territori es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi.

Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de mobilitat i transport sostenible.

Debilitats:

• Patrons de mobilitat poc sostenible, amb predomini de desplaçament en vehicle privat, enfront de la mobilitat per als vianants o ciclista (valoració 4,8/5)

• Dèficit d’aparcaments dissuasius en l’accés a la ciutat (valoració 4,1/5)

• Problemes de trànsit i mobilitat, de circulació i congestió a les ciutats i àrees urbanes a causa del trànsit diari dels desplaçaments casa- treball (valoració 4/5)

• Dèficit de transport públic, manca i deficiències en determinades zones i falta de bescanviadors o infraestructures que faciliten la intermodalitat (valoració 3,7/5)

• Dèficit d’infraestructures de mobilitat sostenible, de xarxa de carril bici o d’infraestructures per al desplegament de la mobilitat alternativa (valoració 3,6/5)

• Absència d’una estratègia de mobilitat integrada i lligada a l’accessibilitat i a un pla de mobilitat sostenible, consistent amb la realitat urbana (valoració 3,4/5)

• Problemes de connectivitat i disfuncionalitat en l’ús de les xarxes de transport (valoració 3,5/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

  • Dependència del vehicle privat
  • Orografia complexa

Amenaces:

• Increment dels nivells de contaminació atmosfèrica com a efecte de l’ús del vehicle privat en l’entorn urbà i espais periurbans (valoració 4/5)

• Problemes de mobilitat conseqüència d’alts fluxos de moviment en determinades zones i períodes que poden veure’s afectats per l’increment d’afluència del turisme. (valoració 3,6/5)

• Efectes de mobilitat vinculats a un desenvolupament territorial dispers d’escassa densitat, per noves expansions urbanes o urbanitzacions aïllades (valoració 3/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

• Alts índexs de contaminació

• Por al canvi enfront de la comoditat que ofereix el vehicle privat

Fortaleses:

• Nombroses actuacions relacionades amb la mobilitat sostenible: principalment conversió en zona de vianants i carrils bici (valoració 3,8/5)

• Model de ciutat compacta, especialment en els centres urbans, la qual cosa facilita la proximitat i la mobilitat sostenible (valoració 3,6/5)

• Iniciatives municipals i treballs desenvolupats per a l’elaboració i aprovació de Plans de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) (valoració 3,5/5)

• Projectes i iniciatives municipals per al foment del transport públic sostenible i no contaminant (valoració 3,3/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

  • Conversió en zona de vianants, foment de la mobilitat sostenible
  • Ciutat compacta amb distàncies curtes als serveis Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre fortaleses que es van utilitzar en la sessió de treball, on la grandària és major per a les paraules que apareixen amb més freqüència.

Oportunitats:

• Conscienciar i educar a la societat sobre la mobilitat i el transport sostenibles (valoració 4,6/5)

• Programes i fons autonòmics, nacionals i europeus, que faciliten i promouen les infraestructures de mobilitat urbana sostenible (valoració 4,5/5)

• Possibilitat de creació d’aparcaments dissuasius (valoració 4,3/5)

• Introducció de les TIC en l’en la gestió dels serveis urbans de transport, com a element clau de millora de la seua qualitat i sostenibilitat (valoració 4/5)

• Plans supramunicipals de transport sostenible, que milloren la connexió interurbana amb transport públic sostenible i amb mitjans de transport bla (valoració 3,8/5)

• Potencialitat de les xarxes policèntriques de ciutats com a suport per a plantejar una estratègia territorial de mobilitat sostenible (valoració 3,5/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

• Conscienciació social i voluntat política per a afavorir el canvi de model

• Ajudes públiques per a impulsar iniciatives cap a un model de mobilitat sostenible