Eix 3: Canvi Climàtic i resiliència

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 –Model de ciutat i ordenació del territori es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de canvi climàtic i resiliència.

Debilitats:

 • Alt consum energètic fòssil, principalment en edificis i en transport, la qual cosa té importants repercussions en el DT. i la qualitat de vida (valoració 3,9/5)
 • Urbanisme poc resilient al canvi climàtic (valoració 3,6/5)
 • Contaminació derivada de la indústria i l’activitat. Amb freqüència, l’activitat econòmica i determinades indústries produeixen agents contaminants (valoració 3,6/5)
 • Estudis i mesures d’adaptació al canvi climàtic insuficients (valoració 3,5/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Contaminació atmosfèrica
 • El model de mobilitat actual és una de les grans febleses enfront del canvi climàtic.

Amenaces:

 • Contaminació atmosfèrica / mediambiental. Elevats nivells d’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i de contaminació d’abast territorial (valoració 3,7/5)
 • Exposició a riscos naturals i efectes del canvi climàtic, com a inundacions, onades de calor o sequeres (valoració 3,5/5)
 • Problemes de salut i qualitat de vida vinculats a l’efecte del canvi climàtic o la contaminació atmosfèrica (valoració 3,4/5)
 • Problemes de salut i qualitat de vida vinculats a l’efecte de l’activitat industrial (valoració 3/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Bloqueig normatiu
 • Excessiu consum de combustibles fòssils

Fortaleses:

 • Mesures per a la lluita contra incendis forestals o inundacions: Plans de gestió/millora forestal o agències per a l’estudi d’inundacions (valoració 3,9/5)
 • Polítiques públiques en matèria de mitigació del canvi climàtic i de foment d’energies sostenibles (valoració 3,7/5)
 • Potencial en economia baixa en carboni, energies netes i lluita contra el canvi climàtic de determinades iniciatives ambientals ciutadanes (valoració 3,4/5)
 • Condicions climàtiques que afavoreixen la qualitat de vida de la ciutadania i redueixen el consum energètic (valoració 3,1/5)
 • Mesures per al control del soroll i emissions contaminants, a través d’una avaluació de la situació que permet adoptar les mesures correctores pertinents (valoració 3,1/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Conscienciació social
 • Foment de les energies renovables

Oportunitats:

 • Polítiques nacionals i europees relacionades amb l’adaptació-mitigació al canvi climàtic; translació a la realitat local (valoració 4,4/5)
 • Increment de la sensibilització ciutadana en matèria mediambiental i davant el repte del canvi climàtic i els seus efectes en els entorns urbans (valoració 4,3/5)
 • Connexió de la ciutat amb l’entorn rural millorant la qualitat ambiental de la ciutat, a través de la recuperació d’espais degradats i la seua conversió en zones verdes en connexió amb els actius naturals del municipi (valoració 4/5)
 • Xarxes de ciutats, programes d’adhesió a pactes o estratègies per a la millora d’eficiència energètica, energies renovables i contra el canvi climàtic (valoració 4/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Sensibilització i conscienciació mediambiental
 • Entorn natural privilegiat