Eix 2: Model de Ciutat

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1-Model de ciutat i ordenació del territori, es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada en identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de model de ciutat.

Debilitats

 • Complexitat d’ordenació i configuració pel traçat històric en els barris (valoració 4,3/5)
 • Centre urbà degradat i/o en procés d’abandó, amb freqüència, derivats d’un desplaçament de les llars joves a barris perifèrics de la ciutat (valoració 4,2/5)
 • Parc edificatori deficient. Alta taxa d’edificis d’habitatges a altres usos ineficients energèticament i problemes d’accessibilitat (valoració 3,8/5)
 • Model de desenvolupament urbà de les últimes dècades sectorial i monofuncional, amb els consegüents problemes de mobilitat, proximitat, despesa energètica i sostenibilitat (valoració 3,8/5)
 • Problemes d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, especialment, en els espais públics urbanitzats (valoració 3,7/5)
 • Contaminació acústica i lumínica en determinades zones, amb els problemes que això implica en el medi ambient, la qualitat de vida i la salut (valoració 3,3/5)
 • Dèficit d’infraestructures i serveis urbans, per inexistència d’ells o per la seua falta d’adequació a les noves realitats i demandes de la població (valoració 3,1/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Existència de barris i àrees degradats
 • Escassetat d’espais lliures

Amenaces

 • Centre urbà degradat i/o en procés d’abandó, a conseqüència d’unes dinàmiques supramunicipals de desplaçament de les llars a zones periurbanes (valoració 4,4/5)
 • Falta de flexibilitat en els instruments de planificació, per a adoptar mesures com la creació de corredors ecològics i combatre la pèrdua de la biodiversitat (valoració 3,8/5)
 • Disminució de la grandària mitjana de la llar, un fenomen demogràfic global que té importants implicacions en el model de ciutat i l’adequació del parc d’habitatge. (valoració 3,4/5)
 • Dèficit d’infraestructures i serveis urbans. Pot tractar-se de la inexistència d’ells o de l’adaptació a les noves realitats i demandes de la població (valoració 3,6/5)
 • Prioritat de la inversió privada en els centres urbans enfront de la pública, la qual cosa pot donar lloc a processos de gentrificació (valoració 3/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • La despoblació està portant a l’envelliment de la població
 • Falta d’inversió amb la conseqüent pèrdua d’activitat econòmica

Fortaleses

 • Riquesa del patrimoni urbà i arquitectònic amb un alt valor històric, artístic i cultural, que constitueixen actius de gran potencialitat i senyal d’identitat local (valoració 4,8/5)
 • Notable avanç en la millora de l’espai públic, principalment en relació amb l’accessibilitat, la mobilitat sostenible i la conversió en zona de vianants (valoració 3,9/5)
 • Acceptació generalitzada de la importància de la participació de societat civil, administracions i sector privat en la producció de ciutat sostenible (valoració 3,6/5)
 • Revisió dels instruments d’ordenació urbanística per a un desenvolupament més sostenible i equilibrat, a vegades, desclassificant sòl innecessari (valoració 3,5/5)
 • Consciència social sobre la necessitat de pensar en un model de ciutat més sostenible (valoració 3,5/5)
 • Ciutat compacta, especialment, en els centres urbans, amb una trama urbana que facilita la trobada ciutadana, la mobilitat sostenible i l’activitat (valoració 3,4/5)
 • Consciència social sobre la necessitat de pensar en un model de ciutat més sostenible (valoració 3,1/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball 1 va proposar les següents:

 • Foment de la mobilitat sostenible
 • Forta identitat local Es presenta a continuació un núvol de paraules, representació visual dels termes sobre fortaleses que es van utilitzar en la sessió de treball, on la grandària és major per a les paraules que apareixen amb més freqüència.

Oportunitats

 • Difusió i potenciació de la cultura, esport, gastronomia, patrimoni, festes tradicionals dels pobles i ciutats d’Espanya (valoració 4,6/5)
 • Programes d’ajudes i fons autonòmics, nacionals i europeus per a promoure un desenvolupament urbà equilibrat, sostenible i integrat (valoració 4,4/5)
 • Polítiques autonòmiques i nacionals en relació a la rehabilitació, regeneració i renovació urbana que fomenten un model de ciutat més sostenible (valoració 4,3/5)
 • Programes i fonts de finançament per a la conservació del patrimoni arquitectònic (valoració 4,2/5)
 • Nous usos vinculats al turisme que afavorisquen la conservació del patrimoni arquitectònic, donada la rellevància turística de nombroses ciutats espanyoles (valoració 4,2/5)
 • Potencialitat de la ciutat com a punt d’atracció per a ciutats pròximes (xarxa policèntrica) (valoració 4,2/5)
 • Metodologia de diagnòstic i pla d’acció de Destinació Turística Intel·ligent (DTI) al servei d’una ciutat més sostenible (valoració 3,9/5)
 • Connexió de la ciutat amb l’entorn rural, millorant l’equilibri urbà-rural per a evitar la congestió de la ciutat i la despoblació rural (valoració 3,5/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Posada en valor del municipi per a fomentar el turisme
 • Iniciatives d’innovació i regeneració urbana