Eix 1: Territori, paisatge i biodiversitat

A través d’una sessió participativa en línia, duta a terme el 24 de maig de 2021, amb el grup de representants municipals que conformen el Grup de Treball 1 de l’Agenda Urbana d’Alcoi (Model de ciutat i ordenació del territori), es va treballar en el contrast i validació de les principals conclusions de l’anàlisi DAFO realitzat per l’Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols.

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis en l’àmbit estatal és extrapolable a Alcoi. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de cocreació, centrada a identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en l’eix estratègic de model de ciutat.

Debilitats:

 • Complexitat d’ordenació i configuració pel traçat històric en els barris (valoració 4,3/5)
 • Centre urbà degradat i/o en procés d’abandó, amb freqüència, derivats d’un desplaçament de les llars joves a barris perifèrics de la ciutat (valoració 4,2/5
 • Parc edificatori deficient. Alta taxa d’edificis d’habitatges a altres usos ineficients energèticament i problemes d’accessibilitat (valoració 3,8/5)
 • Model de desenvolupament urbà de les últimes dècades sectorial i monofuncional, amb els consegüents problemes de mobilitat, proximitat, despesa energètica i sostenibilitat (valoració 3,8/5)
 • Problemes d’accessibilitat i barreres arquitectòniques, especialment, en els espais públics urbanitzats (valoració 3,7/5)
 • Contaminació acústica i lumínica en determinades zones, amb els problemes que això implica en el medi ambient, la qualitat de vida i la salut (valoració 3,3/5)
 • Dèficit d’infraestructures i serveis urbans, per inexistència d’ells o per la seua falta d’adequació a les noves realitats i demandes de la població (valoració 3,1/5)

A més de les debilitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Existència de barris i àrees degradades
 • Escassetat d’espais lliures

Amenaces:

 • Centre urbà degradat i/o en procés d’abandó, a conseqüència d’unes dinàmiques supramunicipals de desplaçament de les llars a zones periurbanes (valoració 4,4/5)
 • Falta de flexibilitat en els instruments de planificació, per a adoptar mesures com la creació de corredors ecològics i combatre la pèrdua de la biodiversitat (valoració 3,8/5)
 • Dèficit d’infraestructures i serveis urbans. Pot tractar-se de la inexistència d’ells o de l’adaptació a les noves realitats i demandes de la població (valoració 3,6/5)
 • Disminució de la grandària mitjana de la llar, un fenomen demogràfic global que té importants implicacions en el model de ciutat i l’adequació del parc d’habitatge. (valoració 3,4/5)
 • Prioritat de la inversió privada en els centres urbans enfront de la pública, la qual cosa pot donar lloc a processos de gentrificació (valoració 3/5)

A més de les amenaces plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • La despoblació està portant a l’envelliment de la població
 • Falta d’inversió amb la consegüent pèrdua d’activitat econòmica.

Fortaleses:

 • Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l’ús i la gestió del qual és clau en la generació de processos sostenibles (valoració 4,7/5)
 • Riquesa del paisatge i de la biodiversitat amb una gran capacitat de servir de base per a la millora de la qualitat de vida urbana (valoració 4,6/5)
 • Experiència en iniciatives de desenvolupament sostenible i utilització d’instruments de planificació (valoració 3,7/5)
 • Creixent interés i valoració social i del sector empresarial, del patrimoni natural i paisatgístic, favorable a un desenvolupament més sostenible (valoració 3,4/5)

A més de les fortaleses plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Una de les principals fortaleses d’Alcoi és la riquesa del seu patrimoni natural i paisatge
 • Cultura de l’emprenedoria molt arrelada

Oportunitats:

 • Medi natural, paisatge i patrimoni com a base per a un turisme sostenible respectuós amb el medi ambient, no consumidor de recursos (valoració 4,5/5)
 • Atractiu d’abast territorial dels béns culturals, com a elements clau en el desenvolupament urbà i de competitivitat de les ciutats (valoració 4,4/5)
 • Àmplia xarxa de camins naturals i rurals, com a potencial de millora de l’entorn rural i del medi ambient, i la seua vinculació amb el mitjà urbà (valoració 4,4/5)
 • Connexió de la ciutat amb l’entorn rural millorant la qualitat ambiental de la ciutat, a través de la recuperació d’espais degradats i la seua conversió en zones verdes en connexió amb els actius naturals del municipi (valoració 4,2/5)
 • Patrimoni natural i paisatgístic infrautilitzat, amb gran potencial per a desenvolupar actuacions de dotació de serveis i infraestructures (valoració 4/5)
 • Patrimoni natural infrautilitzat, que pot constituir la base sobre la qual desenvolupar actuacions i estratègies de desenvolupament urbà sostenible (valoració 3,9/5)

A més de les oportunitats plantejades per l’Agenda Urbana Espanyola, el grup de treball va proposar les següents:

 • Foment del turisme
 • Patrimoni cultural i paisatgístic